مسلمانان آمریکائی در دولت ایالات متحده (Persian)

مسلمانان آمریکائی در دولت ایالات متحده (Persian)

دولت ایالات متحده آمریکا آینه غنای تنوع نژادی جمعیت آمریکاست. با 3 مسلمان آمریکائی که آزادانه هویت عقیدتی خود را حفظ کرده و آنرا بیان می کنند، و همزمان به کشور خود نیز خدمت می کنند، آشنا شوید.

Available in other closed-captioned languages here: http://www.youtube.com/watch?v=Pz0_8wKiz1M